Wat zijn de algemene voorwaarden van OerOuders?

Bouw aan een krachtig huwelijk en toegewijd ouderschap

OerOuders

Algemene Voorwaarde

Inhoudsopgaven
  Een koptekst toevoegen om de inhoudsopgave te genereren

  ARTIKEL 1. DEFINITIES

  1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: OerOuders de eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91446384; gevestigd in Beuningen (ov) en de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.

   

  Diensten en producten: alle door OerOuders aangeboden online en offlineproducten, diensten (zoals bijvoorbeeld (life)coaching, therapie, business coaching, advieswerkzaamheden, etc.) en programma’s.

   

  Klant: de wederpartij, de natuurlijk persoon of rechtspersoon, die met OerOuders een overeenkomst is aangegaan.

   

  Offerte: elke aanbieding /aanbod van OerOuders die wordt gedaan aan de Klant, naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht. Een offerte leidt na aanvaarding tot een overeenkomst (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).

   

  Opdracht: de dienst(verlening) of het product dat door OerOuders wordt geleverd.

   

  Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen Klant en OerOuders, waarin omschreven staat dan wel mondeling besproken is, welke dienst(en) en/of product(en) OerOuders tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden verricht. Elektronisch geplaatste orders worden uitdrukkelijk hieronder begrepen.

   

  Annulering: alle vormen van het (voortijdig) beëindigen of ontbinden van de overeenkomst. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop OerOuders geen invloed kan uitoefenen en waardoor OerOuders niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte valt onder overmacht.

   

  Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van OerOuders. Website: www.oerouders.nl, inclusief opvolgende pagina’s.

  ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

  2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, opdrachtbevestiging, coachcontract en overeenkomst tot levering van diensten en/of producten door OerOuders. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele vervolgopdrachten.

   

  2.2 Door ondertekening van een offerte, opdrachtbevestiging,
  coachcontract en overeenkomst met OerOuders, een bevestiging/accordering via e- mail of door akkoord te gaan door middel van het plaatsen van een bestelling via de website, verklaart de Klant dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij/zij met deze voorwaarden akkoord gaat.

   

  2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. OerOuders en Klant komen dan nieuwe bepalingen overeen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

   

  2.4 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

   

  2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is of indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen, dan dient gehandeld te worden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

   

  2.6 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden die door OerOuders worden ingehuurd betreffende het uitvoeren van de diensten en/of producten.

   

  2.7 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant wordt door nadrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk door OerOuders zijn aanvaard.

  ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

  3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld op de offerte.

   

  3.2 OerOuders kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een vergissing of verschrijving bevat.

   

  3.3 OerOuders geeft in de offerte aan welk(e) dienst(en) en/of product(en) worden aangeboden tegen welke vergoeding.

   

  3.4 Als blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst de door de Klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft OerOuders het recht de betreffende vergoeding(en) en andere voorwaarden aan te passen.

   

  3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht OerOuders niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

  3.6 Indien Klant, al dan niet na ontvangst van een offerte, een optie op een dienst, product of datum neemt, blijft deze optie gedurende maximaal 14 dagen van kracht, waarna deze komt te vervallen. Als de Klant de optie om wil zetten in een definitieve overeenkomst, dan dient hij/zij dat binnen 14 dagen nadat hij/zij de optie heeft genomen per e-mail aan OerOuders te laten weten.

  ARTIKEL 4. PRIJZEN

  4.1 Alle door OerOuders vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

   

  4.2 OerOuders behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht/het traject aan Klant te factureren alvorens zij de opdracht/het traject uitvoert.

   

  4.3 OerOuders geeft de Klant de mogelijkheid de factuur in vooraf overeengekomen termijnen te voldoen, al dan niet tegen een opslag van 5%. Deze termijnen worden in de offerte aan de Klant medegedeeld.

   

  4.4 OerOuders behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is Klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

   

  4.5 OerOuders behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen. Deze verhoging van de prijzen geeft de Klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.

  ARTIKEL 5. (UITVOERING VAN) DE OVEREENKOMST

  5.1 Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de Klant op enigerlei wijze een mededeling aan OerOuders doet met betrekking tot het aanvaarden van een aanbod dat is gedaan.

   

  5.2 Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze alleen met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

   

  5.3 De overeenkomst tussen OerOuders en de Klant wordt aangegaan voor bepaalde tijd, maar is altijd indicatief. De looptijd van de overeenkomst kan verschillen en wordt mogelijk vooraf gecommuniceerd. Overschrijding van termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

   

  5.4 De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig aanleveren van juiste informatie, welke noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van OerOuders. De Klant stelt OerOuders op de hoogte van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie.

   

  5.5 OerOuders spant zich in om de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

   

  5.6 OerOuders heeft te allen tijde het recht om de uitvoering van de overeenkomst aan te passen of te wijzigen. Denk hierbij aan de aanpassing of wijziging van een programma. Daarbij wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de overeengekomen opdracht. In geval van uitloop van het traject, wordt in overleg met de Klant bepaald hoe dit wordt opgepakt.

   

  5.7 Indien OerOuders tijdens het traject situaties of ziektebeelden vermoedt die niet binnen de diensten van OerOuders vallen, verwijst OerOuders de Klant door naar een arts of deskundige. Voortzetting van het traject zal in overleg met de Klant worden besproken.

   

  5.8 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

   

  5.9 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens door de Klant niet tijdig aan OerOuders zijn verstrekt, heeft OerOuders het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Klant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Klant de gegevens aan OerOuders ter beschikking heeft gesteld.

   

  5.10 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan OerOuders een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten diensten of te leveren producten.

   

  5.11 Indien OerOuders, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is OerOuders gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Klant in rekening te brengen. Indien Klant bezwaar heeft tegen de meerkosten heeft Klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht/het traject te annuleren, waarbij de Klant gehouden is het tot dusver door OerOuders uitgevoerde werk/traject te vergoeden.

   

  5.12 OerOuders heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt daarbij uitdrukkelijk uitgesloten.

   

  5.13 Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze na overleg aan de Klant worden doorberekend.

  ARTIKEL 6. RECHTEN EN PLICHTEN

  6.1 Bij het meedoen aan coachingstrajecten en/of – programma’s is de Klant verplicht 100% commitment te tonen.

   

  6.2 OerOuders heeft het recht om binnen 30 dagen vanaf de bevestiging van de opdracht, de Klant te weigeren als OerOuders van mening is dat er geen goede match is of als de kwaliteit van de groep in het geding komt, zulks in de meest ruimte zin van het woord.

   

  6.3 OerOuders is bevoegd de nakoming van de verplichtingen van een opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als: de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt (zoals het niet of te laat komen op een afspraak, facturen te laat betalen, geen commitment tonen, herhaaldelijk rapportages niet invullen of zich in het algemeen niet coach baar opstellen). Restitutie is in dit geval niet mogelijk; na het sluiten van de overeenkomst met OerOuders.

   

  Ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Klant de verplichtingen niet zal nakomen; als Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; of als door de vertraging aan de kant van Klant niet langer van OerOuders kan worden verwacht dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

   

  Voorts is OerOuders bevoegd de overeenkomst te ontbinden als zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van OerOuderskan worden verwacht.

   

  6.4 Als een Klant recht heeft op periodieke individuele calls (zoals telefonisch, via Zoom, of een ander medium), dan dient dit in de betreffende periode te zijn opgemaakt. Het recht van Klant op deze calls vervalt binnen 30 dagen, als het niet doorgaan van een call te wijten is aan Klant. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Klant. Alternatieve afspraken zijn alleen in onderling overleg mogelijk.

   

  6.5 Het is Klant uitdrukkelijk verboden om verkregen stukken, bijvoorbeeld bestanden, trainingsmateriaal en inloggegevens voor bijvoorbeeld deelname aan een onlineprogramma, te delen met derden. Op het niet naleven hiervan kan Klant een boete worden gegeven en/of aansprakelijk worden gesteld, voor de hierdoor ontstane schade en gevolgschade.

   

  6.6 Om de veiligheid voor alle deelnemers binnen een programma te kunnen waarborgen, is het Klant tevens uitdrukkelijk verboden om informatie, ideeën, concepten, hersenspinsels, documenten, content et cetera, zulks in de meest ruime zin van het woord, die al dan niet vertrouwelijk gedeeld worden tussen deelnemers onderling, in de eigen bedrijfsvoering te gebruiken.

   

  6.7 Klant dient zich ervan bewust te zijn dat indien in het programma gebruik wordt gemaakt van online tools waarop Klant hoorbaar en/of zichtbaar zou kunnen zijn (zoals een online Q&A), dat deze opnames in de online omgeving van OerOuders beschikbaar blijven. Klant geeft hierbij zijn toestemming en verleent aan OerOuders onvoorwaardelijk het recht om van zijn/haar aanwezigheid en/of prestatie in het kader van het programma opnamen te maken, alsmede om deze opnamen en de daarin verwerkte (bijzondere) persoonsgegevens in de academie te bewaren, al dan niet in bewerkte vorm, te reproduceren, uit te (doen) zenden en te (doen) herhalen, op welke wijze heden of in de toekomst ook bekend zonder enige beperking in territoir, tijd of wijze van exploitatie.

   

  6.8 Als Klant na de looptijd van de overeenkomst nog recht heeft op een bepaald onderdeel/bepaalde onderdelen van een programma, heeft de Klant 1 maand de tijd om dit onderdeel/deze onderdelen te claimen en in te (laten) plannen. Als de Klant hier geen gebruik meer van te willen maken of als de Klant niet, onvoldoende of onduidelijk reageert, komen deze rechten te vervallen.

   

  6.9 Na het einde van een onlinecursus of traject behoudt de klant het recht om in te loggen op de online academie. De klant krijgt een bepaalde tijd toegang tot de informatie van de onlinecursus. OerOuders streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien OerOuders besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt zij de klant hier minimaal 1 maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij OerOuders meest recente bekende e- mailadres op de hoogte.

   

  6.10 OerOuders is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De Klant is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin OerOuders uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.

   

  6.11 OerOuders is gerechtigd om voor promotionele doeleinden de naam van de Klant te publiceren op de website en/of overige promotionele uitingen van OerOuders.

   

  6.12 OerOuders werkt zowel online als offline samen met haar Klanten. Sessies vinden plaats op een door OerOuders te bepalen locatie. Indien de Klant kenbaar maakt op een andere locatie dan de door OerOuders aangegeven locatie te willen afspreken, dan kan dat in overleg. Eventuele kosten voor gebruik van deze externe locatie zijn voor rekening van de Klant.

   

  6.13 Indien OerOuders tijdens het uitvoeren van een dienst, zoals bijvoorbeeld een coachtraject, situaties of ziektebeelden vermoedt die niet binnen de diensten van OerOuders vallen, dan zal zij de Klant doorverwijzen naar een arts of deskundige. Voortzetting van de dienst(en) wordt in overleg met de Klant besproken.

   

  6.14 OerOuders geeft geen garanties over de termijn waarbinnen de uitingen en/of acties die tijdens bijvoorbeeld een coachtraject tot stand komen, gerealiseerd worden. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

  ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD

  7.1 De te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht/traject en wordt in overleg met de klant vastgesteld. De door OerOuders opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.

   

  7.2 Een door OerOuders vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt OerOuders niet van rechtswege in verzuim.

   

  7.3 De levertermijn voor fysieke producten bedraagt. 1 – 3 werkdag(en).

   

  7.4 Wanneer de levering door OerOuders onverhoopt vertraging oploopt, wordt dit per e-mail aan de klant medegedeeld.

  ARTIKEL 8. BETALING

  8.1 De Klant dient de factuur van OerOuders binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. OerOuders is gerechtigd om periodiek te factureren.

   

  8.2 In geval van deelname aan een onlineprogramma of training, dient de factuur betaald te zijn voordat de klant toegang krijgt tot de online omgeving.

   

  8.3 Indien klant niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

   

  8.4 In geval van niet tijdige betaling kan OerOuders besluiten haar werkzaamheden op te schorten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan OerOuders besluiten de opdracht/traject eenzijdig te beëindigen.

   

  8.5 De klant gaat er mee akkoord dat OerOuders elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt OerOuders zich het recht om hiervoor meerkosten à €5,- per factuur te berekenen.

   

  8.6 Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld te worden aan OerOuders. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

   

  8.7 Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van €50,00 exclusief btw bij de tweede herinnering en een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.

   

  8.8 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

   

  8.9 In bovenstaande gevallen heeft OerOuders voorts de recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.

  ARTIKEL 9. OVERMACHT

  9.1 OerOuders behoudt zich het recht voor zich uit een opdracht terug te trekken, indien, op grond van omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken (overmacht), een goede opdrachtuitvoering wordt belemmerd. In dergelijke omstandigheden is OerOuders niet schadeplichtig.

   

  9.2 OerOuders is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting Klant indien nakomen onmogelijk is geworden of zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

   

  9.3 OerOuders kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

   

  9.4 Als OerOuders ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is OerOuders gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

   

  9.5 In geval van overmacht spant OerOuders zich naar redelijkheid in om Klant desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

  ARTIKEL 10. ONTBINDING, OPSCHORTING EN ANNULERING

  10.1 Partijen hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden wanneer ten aanzien van de andere partij;

  1. een verzoek tot faillissement;
   b. (voorlopige) surseance/uitstel van betaling;
   c. of schuldsanering wordt ingediend, zonder enige verplichting aan de kant van OerOuders tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

   

  10.2 De klant kan een overeenkomst die betrekking heeft op de aankoop van een fysiek product binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen ontbinden. OerOuders mag vragen naar de reden van herroeping/annulering, maar mag de klant niet verplichten tot het geven van de redenen van ontbinding. De genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de klant het product ontvangen heeft of op de dag nadat de Klant de aanbieding en/of offerte van OerOuders heeft geaccepteerd.

   

  10.3 Indien de klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn schriftelijk of per e-mail aan OerOuders. Dit kan echter alleen wanneer er in de 14 dagen nog geen gebruik is gemaakt van de diensten van OerOuders. Annulering is een feit als OerOuders de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.

   

  10.4 OerOuders kan diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

   

  10.5 OerOuders heeft bij annulering het recht om eventuele schadevergoeding en annuleringskosten te eisen, zoals in dit artikel is bepaald. Deze bestaan uit:


  a. Indien al is gestart met de uitvoering van de opdracht: alle kosten die tot dan toe zijn gemaakt, inclusief de redelijke kosten van derving in winst; óf

  • Indien nog niet is gestart met de uitvoering van de opdracht/dienst,
   dan zijn de annuleringskosten afhankelijk van het moment van
   annulering:
  •  Tussen 1 en 2 maanden vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 10% annuleringskosten;
  • Tussen de 2 weken en 1 maand vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 25% annuleringskosten.
  • Tussen 1 dag en 2 weken vanaf het moment van annuleren tot het moment van de opdracht: 50% annuleringskosten.
  • Op de dag zelf (vanaf 24 uur voor de opdracht), ook zonder bericht: 100% annuleringskosten en eventuele reis- en verblijfkosten dan wel kosten voor geboekte/gehuurde ruimten.

  b. Voor het volgen van een online programma/traject gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:
  Bij het volgen van een online (x-weken, drie- maanden, halfjaar- of jaar-) programma, geldt het volgende: annulering is niet mogelijk.
  Voor het kopen van een ticket of het bijwonen/volgen van bijvoorbeeld events, trainingen, etc. gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden:

  • Tickets/Events/Trainingen/Etc.
   Dit is niet restitueer baar. Wel is het mogelijk om iemand anders in de plaats te laten komen dan wel een vergelijkbaar aanbod te krijgen (denk aan ticket voor een nieuwe datum). Voor de aankoop van een onlineproduct geldt in alle gevallen dat dit niet restitueerbaar is.

   

  10.6 Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken heeft OerOuders het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten, etc.

   

  10.7 OerOuders heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst of als er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan arbeidsongeschiktheid, ziekte, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring, etc.

   

  10.8 Bij individuele of losse afspraken die je binnen 48 uur wilt annuleren of verzetten, heeft OerOuders het recht om annuleringskosten door te berekenen.

   

  10.9 Als de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van OerOuders op Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien OerOuders de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is OerOuders gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

   

  10.10 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door OerOuders, zal zij in overleg met Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan Klant toerekenbaar is.

  Indien de overdracht van de werkzaamheden voor OerOuders extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan Klant in rekening gebracht. Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij OerOuders anders aangeeft.

   

  10.11 Als OerOuders toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal OerOuders zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. OerOuders zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

  ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

  11.1 Iedere overeenkomst tussen OerOuders en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst. OerOuders kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

   

  11.2 Indien OerOuders onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 11.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. btw). Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.

   

  11.3 In aanvulling op artikel 11.2 is OerOuders alleen aansprakelijk voor directe schade en sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor enige andere schade, hoe ook genaamd, gevolg-, letsel- en bedrijfsschade daaronder begrepen.

   

  11.4 OerOuders is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

   

  11.5 OerOuders sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door OerOuders geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van OerOuders.

   

  11.6 OerOuders is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst. Daarnaast is OerOuders nimmer aansprakelijk voor fysieke, geestelijke- en psychische schade.

   

  11.7 De resultaten van toepassing en gebruik van de door OerOuders verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten OerOuders haar invloed vallen. Hoewel de overeenkomst door OerOuders naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan OerOuders daarom geen garanties afgeven met betrekking tot de resultaten van de door haar verrichte studies en verstrekte adviezen.

   

  11.8 Klant vrijwaart OerOuders voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van OerOuders.

   

  11.9 OerOuders is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie tot zich heeft genomen/gekregen.

   

  11.10 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervallen aanspraken tot schadevergoeding indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

  ARTIKEL 12. INTELLECTUEEL EIGENDOM

  12.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde (online) documentatie, adviezen, rapporten, offertes, strategieën, foto’s, teksten, oefeningen, content, documenten, handleidingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij OerOuders, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Hiervan mag niets gekopieerd of verveelvoudigd worden en/of met derden worden gedeeld.

   

  12.2 De door OerOuders geleverde producten en/of diensten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

   

  12.3 De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en, zijn het eigendom van OerOuders en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van OerOuders.

   

  12.4 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door OerOuders ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van OerOuders, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.

   

  12.5 Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door OerOuders geleverde producten blijven eigendom van de klant.

   

  12.6 OerOuders is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van OerOuders plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet- en regelgeving zal de klant OerOuders vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.

   

  12.7 Iedere handeling welke in strijd is met artikel 12.2 en artikel 12.3 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

   

  12.8 Bij inbreuk heeft OerOuders recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste tweemaal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

   

  12.9 De door OerOuders aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online academie mogen nimmer met derden worden gedeeld.

  ARTIKEL 13. KLACHTEN

  13.1 OerOudersdoet haar best om het te voorkomen maar mocht je onverhoopt toch een klacht hebben, dan ben je verplicht deze klacht binnen 7 dagen na constatering schriftelijk in te dienen bij OerOuders.

   

  13.2 Als OerOuders oordeelt dat de klacht gegrond is, zal OerOuders dit naar beste kunnen proberen te verhelpen.

   

  13.3 Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

   

  13.4 Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

  ARTIKEL 14. GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

  14.1 Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken en alle vertrouwelijke informatie tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

   

  14.2 De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:

  • OerOuders verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
  • de informatie algemeen bekend wordt;
  • OerOuders optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

   

  14.3 Het is tevens verplicht geheimhouding en vertrouwelijkheid tussen deelnemers onderling te waarborgen. Denk hierbij aan deelnemers van een jaarprogramma die met elkaar (vertrouwelijke) informatie delen.

   

  14.4 Persoonsgegevens die OerOuders bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor
  het aangegeven doel en grondslag. OerOuders houdt zich daarbij aan
  de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  ARTIKEL 15. WIJZIGING VOORWAARDEN EN VINDBAARHEID

  15.1 OerOuders heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

   

  15.2 Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.

   

  15.3 De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van OerOuders.

  ARTIKEL 16. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

  16.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

   

  16.2 Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding, een offerte en/ of een overeenkomst met OerOuders zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van OerOuders behoudens voor zover de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft OerOuders het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

   

  16.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.